Grootste online tuinmachine winkel van Nederland.
WIJ LEVEREN OOK IN BELGIË
VOOR INDICATIE LEVERTIJD MACHINES, NEEM CONTACT MET ONS OP!

Algemene Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden van:

 

DBS Maaitechniek B.V.

Cannenburgweg 65

1244 RH Ankeveen

 

Inschrijfnummer K.v.K.: 39069975

 

 

Artikel 1:             Toepasselijkheid, definities

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop - al dan niet tot stand gekomen via de websites www.dbsmaaitechniek.nl, www.derobotgrasmaaier.nl, www.desneeuwmachine.nl,www.detuinmachine.nl,www.tuinmachineoutlet.nl, www.gebruiktegolfkarren.nl, www.bigwheelcruiser.nl en op alle overeenkomsten van huur en verhuur en op alle overeenkomsten van opdracht tot het verrichten van onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden van DBS Maaitechniek B.V., gevestigd te Ankeveen, hierna te noemen “DBS”.
 2. De koper respectievelijk de huurder/opdrachtgever wordt verder aangeduid als “de wederpartij”.
 3. Diverse bepalingen in deze algemene voorwaarden zien op een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
 4. Onder “aanbod” wordt verstaan: ieder aanbod van DBS, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.
 5. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, e-mail, fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 6. Onder “de website” wordt verstaan: de in lid 1 vermelde websites van DBS.
 7. Onder “zaken” wordt verstaan: de door DBS conform een koop- of huurovereenkomst aan de wederpartij ter beschikking gestelde/geleverde park- en gazonmaaiers en overige/aanverwante machines en apparatuur voor onderhoud van tuinen, parken, golfbanen e.d. en de hierbij behorende accessoires, handleidingen en toebehoren, zoals sleutels.
 8. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 9. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 10. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten.

 

Artikel 2:             Aanbod

 

 1. Tenzij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod. DBS mag dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.
 2. Een samengesteld aanbod verplicht DBS niet tot levering van een deel van de aangeboden zaken/prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
 3. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag DBS de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aanpassen.
 4. Het aanbod en de prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen of nieuwe opdrachten.
 5. Getoonde en/of verstrekte monsters, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, capaciteiten, gewichten en andere omschrijvingen en (technische) specificaties in brochures, promotiemateriaal en/of op de website zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

 

Artikel 3:             Totstandkoming overeenkomsten

 

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van DBS heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer deze acceptatie echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat DBS schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. DBS is pas gebonden aan:
  1. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
  2. mondelinge afspraken;
  3. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;

na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra DBS - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.

 1. Tenzij op de website anders wordt vermeld, is DBS pas aan een bestelling via de website gebonden, nadat zij deze schriftelijk - al dan niet middels een automatisch bericht - aan de wederpartij heeft bevestigd.

 

Artikel 4:             Vergoeding, prijzen, tarieven

 

 1. Tenzij partijen een vaste of periodieke vergoeding overeenkomen, berekent DBS de vergoeding voor te verrichten werkzaamheden op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen/gebruikelijke uurtarief. Bij geschillen over het aantal bestede/de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van DBS bindend, behoudens tegenbewijs van de wederpartij.
 2. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) van 08.00 uur tot 17.00 uur.
 3. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij plaatsvinden buiten de normale werkdagen, mag DBS een toeslag berekenen over het uurtarief.
 4. DBS mag een overeengekomen vaste vergoeding verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat de overeengekomen/verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat, deze inschattingsfout niet te wijten is aan DBS en in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.
 5. De wederpartij kan DBS voor/bij het geven van een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden vragen een indicatie te geven van de hiervoor verschuldigde vergoeding. DBS neemt contact op met de wederpartij indien deze bij benadering opgegeven vergoeding met meer dan 20% overschreden dreigt te worden.
 6. De in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn inclusief  BTW en eventuele kosten, zoals transport- of verzendkosten, voorrijkosten, onderzoekskosten, brandstofkosten, kosten voor het rijklaar maken van de zaken, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden. Op de website vermeldt DBS duidelijk per product het daarvoor geldende BTW-bedrag en de eventuele kosten.
  1. a.  Indien zich tussen het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst voor DBS (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde onderdelen en materialen, mag DBS de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig verhogen en aan de wederpartij in rekening brengen.

b.   Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mag de consument de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden. Tenzij de consument binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aangeeft gebruik te willen maken van zijn ontbindingsrecht, mag DBS er vanuit gaan dat de consument met deze wijziging heeft ingestemd.

8.   Bij duurovereenkomsten mag DBS jaarlijks een reguliere prijs- of tariefverhoging doorvoeren en doorberekenen aan de wederpartij. DBS informeert de wederpartij uiterlijk één maand voor ingangsdatum van de prijs- of tariefverhoging.

 

Artikel 5:             Koop op afstand - bedenktijd, ontbindingsrecht

 

 1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op de consument bij een koop op afstand in de zin van artikel 6:230g lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.
 2. Bij een koop op afstand heeft de consument een bedenktijd. Binnen deze bedenktijd mag de consument de overeenkomst ontbinden zonder opgaaf van redenen.
 3. De in het vorige lid bedoelde bedenktijd bedraagt een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde (niet-zijnde de vervoerder):
  1. de zaak heeft ontvangen;
  2. de laatste zaak heeft ontvangen, indien de consument in één bestelling meerdere zaken heeft besteld en deze zaken afzonderlijk worden geleverd;
  3. de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen, indien de levering van één zaak bestaat uit verschillende zendingen/onderdelen;
  4. de eerste zaak heeft ontvangen voor een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken gedurende een bepaalde periode.
  5. De ontbinding vindt plaats door een schriftelijke mededeling van de consument aan DBS al dan niet met gebruikmaking van een door DBS ter beschikking gesteld modelformulier.
  6. Door een ontbinding overeenkomstig de voorgaande leden worden tevens van rechtswege alle eventuele aanvullende overeenkomsten ontbonden.
  7. De consument heeft geen ontbindingsrecht bij de levering van:
   1. specifieke, voor hem op maat gemaakte of aangepaste, zaken;
   2. zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken.

7.   Indien de consument de geleverde zaken wil retourneren, omdat deze niet voldoen aan hetgeen partijen zijn overeengekomen, gelden de bepalingen van het klachtartikel.

 

Artikel 6:             Koop op afstand - retourzending, terugbetaling

 

 1. Tenzij DBS de geleverde zaken zelf afhaalt/laat afhalen, moet de consument de zaken onverwijld - maar in ieder geval binnen 14 kalenderdagen na ontbinding -ongebruikt, indien mogelijk in de originele verpakking en voor zijn eigen rekening en risico aan DBS of een door DBS gemachtigde derde retourneren.
 2. Eveneens uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontbinding, betaalt DBS alle van de consument - in het kader van de desbetreffende overeenkomst - ontvangen bedragen terug op dezelfde wijze en in dezelfde valuta als door de consument werd gebruikt.
 3. DBS is niet verplicht eventuele bijkomende kosten terug te betalen die zijn ontstaan doordat de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering heeft gekozen dan de door DBS aangeboden minst kostbare wijze van (standaard)levering.
 4. Tenzij DBS de geleverde zaken zelf afhaalt/laat afhalen, kan de consument pas terugbetaling vorderen nadat DBS de zaken retour heeft ontvangen of de consument heeft aangetoond dat de zaken door hem zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het eerst valt.
 5. DBS mag bij retour gezonden zaken slechts een deel van de - van de consument - ontvangen betalingen terugbetalen, indien de zaken zich niet in de originele verpakking bevinden, bewerkt zijn, gebruikt zijn (verder dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking van de zaken vast te stellen) en/of beschadigd zijn. DBS informeert de consument dan direct na ontvangst van de zaken.
 6. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de zaken als zijn behandeling van de zaken verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking daarvan vast te stellen.
 7. DBS houdt een percentage van de aankoopprijs in, wanneer de consument een koop betreffende een voertuig op naam binnen de bedenktijd ontbindt. DBS houdt een percentage in, omdat zij schade lijdt wanneer een voertuig op naam wordt gesteld (wordt voorzien van een nummerbord voor de consument). Deze schade bestaat ten eerste uitde waardevermindering van het voertuig, omdat het niet meer als nieuw verkocht kan worden. Ten tweede betreft dit de kosten die DBS maakt voor het op naam stellen van het voertuig.
 8. De consument is nooit aansprakelijk noch kosten verschuldigd voor het enkele feit dat hij gebruik maakt van zijn ontbindingsrecht.

 

Artikel 7:             Inschakeling derden

 

Als DBS dit nodig acht, mag zij leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

 

Artikel 8:             Verplichtingen van de wederpartij

 

 1. De wederpartij zorgt ervoor dat:
  1. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door DBS gewenste wijze aan haar ter beschikking stelt;
  2. hij de machines, apparatuur e.d. waaraan de overeengekomen werkzaamheden moeten worden verricht tijdig en inclusief de bijbehorende accessoires, toebehoren, sleutels e.d. aan DBS ter beschikking stelt.
 2. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart DBS voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
 3. Het risico van de machines, apparatuur e.d. van de wederpartij die DBS voor de uitvoering van de overeenkomst onder zich heeft, blijft bij de wederpartij berusten. De wederpartij zorgt zelf voor een adequate verzekering.
 4. Indien de wederpartij niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag DBS de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
 5. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en DBS niet direct nakoming verlangt, tast dit het recht van DBS niet aan om later alsnog nakoming te verlangen.

 

Artikel 9:             Vertrouwelijke informatie

 

 1. DBS houdt alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van/over de wederpartij heeft verkregen geheim. DBS verstrekt deze informatie alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 2. DBS neemt alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaat­regelen om deze informatie geheim te houden. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor haar werknemers en derden die onder haar verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn.
 3. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien DBS als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak de vertrouwelijke informatie moet openbaren en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt ook voor de werknemers/derden zoals bedoeld in lid 2.

 

Artikel 10:           Risico van opslag informatie

 

 1. DBS bewaart alle van de wederpartij ontvangen infor­matie gedurende de looptijd van de overeenkomst en slaat deze op zorgvuldige wijze en - indien aan de orde - met inachtneming van de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming op. DBS neemt alle redelijkerwijs te nemen maatregelen om het verloren gaan van/ongewenste toegang tot deze informatie (bijvoorbeeld door virussen, technische storingen, cybercriminaliteit e.d.) te voorkomen.
 2. DBS is echter nooit aansprakelijk voor schade die de wederpartij lijdt als gevolg van het verlies of tenietgaan van deze informatie - al dan niet door cybercriminaliteit - , tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van DBS of het leidinggevend personeel op directieniveau dan wel aansprakelijkheid voortvloeit uit de Algemene verordening gegevensbescherming. Tenzij partijen anders overeenkomen, bewaart de wederpartij altijd het origineel of een kopie/back-up van de aan de gebruiker verstrekte informatie.

 

Artikel 11:           Levering, (op)leveringstermijnen

 

 1. Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Indien DBS haar verplichtingen niet (tijdig) nakomt, moet de wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog na te komen.
 2. DBS mag de overeenkomst in gedeelten uitvoeren en iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk factureren.
 3. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment dat deze het pand/terrein van DBS verlaten of DBS aan hem heeft medegedeeld dat de zaken kunnen worden afgehaald.
 4. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door DBS te bepalen wijze. DBS is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die verband houdt met de verzending of het transport.
 5. Tenzij partijen een andere termijn overeenkomen, geldt voor levering aan de consument een termijn van maximaal 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Daarbij gaat het risico op de consument over op het moment waarop de zaken feitelijk aan hem/een door hem aangewezen derde (niet zijnde de vervoerder) ter beschikking staan. Indien de consument zelf de vervoerder aanwijst (niet-zijnde een door DBS voorgestelde vervoerder), gaat het risico op hem over bij ontvangst van de zaken door deze vervoerder. Verzending of transport is voor rekening van de consument.
 6. Indien DBS de bestelde zaken zelf bij de wederpartij bezorgt, gaat het risico voor de zaken op de wederpartij over op het moment dat deze op de locatie van de wederpartij aankomen en feitelijk tot zijn beschikking staan.
 7. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie of zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of de zaken niet worden afgehaald, mag DBS de bestelde zaken/de onderdelen of materialen die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij opslaan. De wederpartij stelt DBS dan binnen een door DBS gestelde redelijke termijn na kennisgeving in staat de prestatie of de zaken alsnog te leveren of haalt de zaken alsnog af.
 8. Indien de wederpartij na voornoemde redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. DBS mag de overeenkomst dan met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden en de zaken en/of onderdelen/materialen aan derden verkopen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en rente. Dit tast de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, schade en winstderving van DBS en/of het recht van DBS alsnog nakoming te vorderen niet aan.

 

Artikel 12:           Voortgang, uitvoering overeenkomst

 

 1. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van het werk of de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:
  1. DBS niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de wederpartij heeft ontvangen;
  2. DBS niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
  3. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen;

heeft DBS recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.

 1. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, mag DBS de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij.
 2. DBS spant zich in de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij wordt bespoedigd, mag DBS de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening brengen bij de wederpartij.
 3. Tenzij partijen anders overeenkomen, worden de bij de werkzaamheden vervangen/achtergebleven onderdelen of materialen worden eigendom van DBS.
 4. DBS wijst de wederpartij op onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. in de door of namens de wederpartij:
  1. verstrekte documenten;
  2. voorgeschreven constructies, werkwijzen e.d.;
  3. gegeven aanwijzingen;
  4. ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen, onderdelen en hulpmiddelen;

voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor de prestatie van DBS en zij hiermee bekend is of kan zijn.

 1. DBS informeert de wederpartij over de gevolgen voor de overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen:
 1. bij door de wederpartij gewenste wijzigingen in het overeengekomen werk;
 2. indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd. In dit geval overlegt DBS eerst met de wederpartij over de gewijzigde uitvoering. Indien uitvoering onmogelijk is geworden, heeft DBS in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden en leveringen.

 

Artikel 13:           Meer- en minderwerk

 

 1. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in het aanbod of de opdracht.
 2. Meer- en minderwerk wordt schriftelijk tussen DBS en de wederpartij overeengekomen. DBS is pas gebonden aan mondelinge afspraken na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra zij - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
 3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt in ieder geval plaats bij:
  1. wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
  2. onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden/aantallen.
 4. Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt bij de eindafrekening plaats, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Als daarbij het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag DBS bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij de wederpartij in rekening brengen. Dit geldt niet indien het minderwerk het gevolg is van een verzoek van DBS.

 

Artikel 14:           Oplevering, goedkeuring

 

 1. Op het moment dat de overeengekomen werkzaamheden afgerond zijn informeert DBS de wederpartij hierover.
 2. De werkzaamheden zijn conform de overeenkomst opgeleverd, op het moment dat de wederpartij het resultaat hiervan/de werking van de machine/apparatuur heeft gecontroleerd en de opleverstaat of werkbon voor goedkeuring heeft getekend.
 3. De werkzaamheden worden geacht te zijn goedgekeurd indien:
  1. de wederpartij een verstrekte opleverstaat of werkbon niet binnen 2 werkdagen getekend aan DBS retourneert en hij binnen deze termijn ook niet heeft gereclameerd;
  2. DBS geen opleverstaat of werkbon heeft verstrekt en de wederpartij niet binnen 2 werkdagen na afronding van de werkzaamheden heeft gereclameerd;
  3. het resultaat hiervan of de machine/apparatuur al voor het verstrijken van voornoemde termijn (weer) door de wederpartij in gebruik is genomen.
 4. Nog niet verrichte/niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, die van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het resultaat/de machine of apparatuur, zijn geen reden tot onthouding van een goedkeuring aan het door DBS voltooide werk.Indien de wederpartij na de oplevering nog gebreken, onvolkomenheden e.d. constateert, gelden hiervoor de bepalingen van het klachtartikel.

 

Artikel 15:           Inruil/aankoop

 

 1. Indien partijen overeenkomen dat de wederpartij bij aankoop van een zaak bij DBS tevens een zaak inruilt, blijft de in te ruilen zaak voor rekening en risico van de wederpartij tot het moment van aflevering. Dit is het moment waarop de in te ruilen zaak op het terrein van DBS aankomt.
 2. Tot het moment van aflevering is de wederpartij aansprakelijk voor alle kosten van onderhoud, schades, verlies en/of waardevermindering van de in te ruilen zaak.
 3. De wederpartij garandeert dat de in te ruilen zaak in een deugdelijke en veilige staat verkeert, niet op enige wijze gemanipuleerd is, vrij is van rechten/aanspraken van derden en schades dan wel dat er slechts sprake is van de tussen partijen overeengekomen (mate van) schade.
 4. De wederpartij verstrekt aan DBS alle relevante informatie inzake de in te ruilen zaak waarvan hij weet/redelijkerwijs kan weten dat deze informatie van belang is voor DBS en overhandigt alle bij de zaak behorende documenten, accessoires en overige toebehoren aan DBS.

 

Artikel 16:           Huur en verhuur

 

 1. Dit artikel is van toepassing op iedere tussen partijen gesloten overeenkomst inzake de huur van zaken of het op andere wijze door DBS aan de wederpartij tijdelijk ter beschikking stellen van zaken.
 2. Partijen leggen de huurperiode, huurprijs, eventuele annuleringsafspraken en overige specifieke afspraken vast in een huurovereenkomst.
 3. Tenzij partijen anders overeenkomen, zijn in de huurprijs de brandstofkosten niet inbegrepen.
 4. DBS mag de wederpartij vragen zich te legitimeren.
 5. DBS mag een waarborgsom vaststellen die de wederpartij vóór ingang van de huurperiode aan DBS moet voldoen.
 6. DBS bepaalt of zij het gehuurde bij de wederpartij bezorgt of dat de wederpartij het gehuurde moet ophalen.
 7. De wederpartij zorgt ervoor dat:
  1. hij het gehuurde bij ophalen/ontvangst op zichtbare gebreken, beschadigingen, defecten e.d. controleert. Eventuele gebreken, beschadigingen, defecten e.d. meldt hij op dat moment direct aan DBS. Bij gebreke daarvan wordt het gehuurde geacht zonder gebreken en defecten en in onbeschadigde staat aan de wederpartij te zijn meegegeven/afgeleverd;
  2. hij over een deugdelijk transportmiddel beschikt, indien hij het gehuurde zelf ophaalt en retourneert. Het transportrisico is voor de wederpartij;
  3. hij het gehuurde conform de eventuele instructies, gebruiksaanwijzingen, handleidingen e.d. gebruikt of zelf over voldoende kennis en ervaring beschikt om het gehuurde op de juiste wijze te gebruiken;
  4. het gehuurde gedurende de huurperiode in goede staat blijft. De wederpartij is aansprakelijk voor alle tijdens de huurperiode ontstane schade en meldt deze direct na ontstaan aan DBS onder opgaaf van alle bijzonderheden. Herstel van schade mag alleen worden uitgevoerd door DBS of - na haar uitdrukkelijke toestemming - op aanwijzing van DBS;
  5. hij DBS direct informeert indien er sprake is van beslaglegging op het gehuurde of gegronde vrees hiervoor. Onder beslaglegging wordt ook begrepen fiscaal bodembeslag. De wederpartij informeert de beslaglegger direct dat het gehuurde eigendom is van DBS;
  6. hij het gehuurde na afloop van de huurperiode - behoudens de gebruikelijke slijtage - in de staat en in de emballage waarin het zich bij ontvangst bevond aan DBS retourneert/voor afhalen ter beschikking stelt. Eventuele kosten in verband met tenietgaan of vermissing van (onderdelen van) het gehuurde en noodzakelijke kosten voor reiniging en reparatie zijn voor rekening van de wederpartij.
 8. DBS inspecteert het gehuurde direct na retournering. De wederpartij mag bij deze inspectie aanwezig zijn.
 9. De wederpartij is over de gehele overeengekomen huurperiode de huurprijs verschuldigd. Deze huurperiode gaat in op het moment dat het gehuurde:
  1. voor afhalen gereed staat, indien de wederpartij het gehuurde ophaalt;
  2. bij de wederpartij wordt afgeleverd, indien DBS het gehuurde bij de wederpartij bezorgt.

De huurperiode eindigt op het moment dat het gehuurde inclusief alle bijbehorende onderdelen en toebehoren door DBS retour ontvangen is. Te laat ophalen of eerder retourneren van het gehuurde door de wederpartij heeft geen invloed op de overeengekomen huurperiode.

 1. Indien DBS het gehuurde bij de wederpartij bezorgt, worden vertragingen die ontstaan tijdens het laden, het transport en het lossen van het gehuurde onder de huurperiode begrepen indien deze vertragingen te wijten zijn aan omstandigheden die in redelijkheid voor risico van de wederpartij komen. Deze vertragingen leiden niet tot een latere aanvang van de huurperiode.
 2. De huurperiode wordt bovendien verlengd met iedere aan de wederpartij toe te rekenen vertraging in de teruggave van het gehuurde. Deze omvat ook de tijd die gemoeid is met reparaties, reiniging e.d. van het gehuurde als gevolg van nalatigheid van de wederpartij. DBS kan dan van de wederpartij betaling verlangen van de over de verlenging verschuldigde huurprijs en vergoeding van alle door de vertraging geleden schade.
 3. Indien de wederpartij het gehuurde - om welke reden dan ook - niet aan DBS retourneert, is hij verplicht alle hierdoor geleden schade van DBS te vergoeden, waaronder de nieuwwaarde van het gehuurde en de gederfde winst.
 4. DBS mag alle voor rekening van de wederpartij komende kosten en schade verrekenen met de van de wederpartij ontvangen waarborgsom.
 5. Het gehuurde blijft altijd eigendom van DBS. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DBS, mag de wederpartij het gehuurde niet onderverhuren, aan derden in gebruik geven, derden rechten verstrekken op het gehuurde of wijzigingen op/aan het gehuurde aanbrengen. De wederpartij voorkomt dat bij derden de verwachting of indruk wordt gewekt, dat hij tot verdere beschikking over het gehuurde bevoegd is.

 

Artikel 17:           Onderhoud en reparatie

 

 1. Partijen kunnen een afzonderlijke overeenkomst sluiten voor het verrichten van periodieke onderhouds- of reparatiewerkzaamheden of de wederpartij kan DBS op incidentele basis opdracht geven voor dergelijke werkzaamheden.
 2. Door het ter beschikking stellen van de in onderhoud/reparatie gegeven apparatuur/machines verklaart de wederpartij eigenaar te zijn van deze apparatuur/machines.
 3. Tenzij partijen anders overeenkomen, vinden de werkzaamheden plaats op locatie van DBS. Indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij op zijn locatie plaatsvinden, zijn de reis- en verblijfkosten evenals de reistijd voor rekening van de wederpartij.
 4. De wederpartij meldt de geconstateerde storingen en defecten volgens de gebruikelijke/overeengekomen procedures aan DBS, waarna DBS deze naar beste vermogen verhelpt/herstelt.
 5. De overeenkomst vermeldt in ieder geval:
  1. de periodieke onderhoudsbijdrage/vaste kosten van de werkzaamheden en de betalingstermijn;
  2. eventuele voorrijkosten;
  3. de (overige) toepasselijke tarieven/prijzen;
  4. de looptijd en opzegmogelijkheden;
  5. indien van toepassing, een specificatie van de werkzaamheden en de frequentie van het onderhoud, al dan niet voorzien van een planning.
 6. Bij gebreke van een overeenkomst, verstrekt DBS een schriftelijke prijsopgaaf aan de wederpartij met vermelding van de aard van de werkzaamheden/opdracht, de eventuele klachten, een gespecificeerde prijs op basis van indicatie en de verwachte oplevertermijn. DBS voert de werkzaamheden uit na verkregen schriftelijk akkoord van de wederpartij.
 7. De wederpartij is altijd de onderzoekskosten verschuldigd aan DBS. Dit zijn de kosten die DBS noodzakelijkerwijs moet maken om een prijsopgaaf te kunnen doen.
 8. Tenzij partijen anders overeenkomen, brengt DBS de gebruikte/vervangen/geplaatste onderdelen en materialen aan de wederpartij in rekening op basis van het ten tijde van de werkzaamheden heersende prijspeil.
 9. Bij afgifte/ter beschikkingstelling van de machines/apparatuur verstrekt de wederpartij alleen alle noodzakelijke accessoires en toebehoren - zoals sleutels - aan DBS, conform de hiervoor verstrekte instructies van DBS.
 10. De wederpartij heeft geen recht op kosteloze, tijdelijke vervanging van de in reparatie/onderhoud gegeven machines/apparatuur noch op enige vergoeding hiervoor.
 11. Bij ontvangst/ter beschikkingstelling noteert DBS de zichtbare beschadigingen van/aan de machines/apparatuur. DBS is niet aansprakelijk voor onvermijdelijke/noodzakelijke kleine beschadigingen die ontstaan als gevolg van de verrichte werkzaamheden.

 

Artikel 18:           Klachten

 

 1. De wederpartij controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en vermeldt eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen, typen, serienummers e.d. op de vrachtbrief of begeleidende bon of meldt deze - bij gebreke daarvan - binnen 2 werkdagen schriftelijk aan DBS. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
 2. Overige klachten over de geleverde zaken meldt de wederpartij direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn - schriftelijk aan DBS. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.
 3. Klachten over verrichte werkzaamheden meldt de wederpartij direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen een door DBS gestelde (garantie)termijn na oplevering aan DBS, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien voor verrichte werkzaamheden geen (garantie)termijn is overeengekomen, geldt een (garantie)termijn van 3 maanden. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
 4. Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
 5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
 7. De wederpartij stelt DBS in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie. Indien voor het onderzoek retourzending/ter beschikkingstelling van de zaak noodzakelijk is of DBS de klacht ter plaatse moet onderzoeken, geschiedt dit voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
 8. Retourzending vindt plaats op een door DBS te bepalen wijze en - indien aan de orde - in de originele verpakking of emballage.
 9. Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de wederpartij geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt of waaraan de wederpartij na ontvangst wijzigingen heeft aangebracht.

 

Artikel 19:           Garanties

 1. DBS voert de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in haar branche geldende normen uit, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen.
 2. DBS staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde.
 3. DBS garandeert de goede uitvoering en de deugdelijkheid van de daarbij gebruikte onderdelen/materialen gedurende een periode van 3 maanden vanaf het moment dat DBS de machines/apparatuur weer ter beschikking heeft gesteld aan de wederpartij.
 4. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen en onderdelen baseert DBS zich op de informatie die de fabrikant of leverancier verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien voor de geleverde zaken of benodigde materialen/onderdelen door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, geldt die garantie op dezelfde wijze tussen partijen. DBS informeert de wederpartij hierover.
 5. DBS staat bij geleverde zaken niet in voor/verstrekt geen garanties wat betreft verklaringen/toezeggingen van de fabrikant over vermogen, brandstofgebruik, prestaties en mogelijkheden van die zaken.
 6. Tenzij partijen anders overeenkomen, zijn garanties op gebruikte zaken - zoals occasions - uitgesloten.
 7. Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wil gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel, garandeert DBS alleen dat de zaken hiervoor geschikt zijn, indien zij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 8. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken/werkzaamheden overeengekomen prijs/vergoeding nog niet heeft voldaan.
 9. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
 10. Bij een terecht beroep op de garantie zorgt DBS - naar haar keuze - voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken of het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden (voor zover dit mogelijk is) dan wel voor terugbetaling van/een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.
 11. De consument mag altijd kiezen voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van DBS. In dit laatste geval mag de consument de overeenkomst bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding verlangen.

 

Artikel 20:           Aansprakelijkheid

 

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door DBS gegeven garanties, gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt DBS geen enkele aansprakelijkheid.
 2. DBS is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De wederpartij neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien DBS aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door DBS gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken/verrichte werkzaamheden.
 5. Uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de wederpartij DBS hiervoor aanspreken.
 6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
 7. DBS is niet aansprakelijk - en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie - indien de schade is ontstaan door:
  1. ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met het doel van het (op)geleverde of gebruik in strijd met de door/namens DBS verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, handleidingen e.d.;
  2. ondeskundig(e) bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken door/namens de wederpartij;
  3. fouten, onvolledigheden, gebreken e.d. in de door/namens de wederpartij aan DBS verstrekte/voorgeschreven informatie, materialen en/of onderdelen;
  4. aanwijzingen of instructies van/namens de wederpartij;
  5. of als gevolg van een keuze van de wederpartij die afwijkt van wat DBS adviseerde en/of gebruikelijk is;
  6. of doordat de wederpartij of derden namens hem (reparatie)werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde hebben uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van DBS.
 8. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart DBS voor eventuele aanspraken van derden.
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van DBS of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal DBS de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.

 

Artikel 21:           Betaling

 

 1. DBS mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling vragen. De gevraagde vooruitbetaling bedraagt voor consumenten maximaal 50% van de overeengekomen prijs.
 2. Bij bestellingen via de website vindt betaling plaats op de wijze zoals aangegeven op de website, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 3. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 14 dagen na factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien niet binnen deze betaaltermijn bezwaar is gemaakt.
 4. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan DBS een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 5. In voornoemde situatie geldt voor de consument een vertragingsrente ter grootte van 6% op jaarbasis, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.
 6. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag DBS bovendien aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
 7. DBS geeft de consument een minimale termijn van 14 dagen na ontvangst van voornoemde aanmaning om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan bedragen de buitengerechtelijke incassokosten voor de consument:
  1. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
  2. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
  3. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
  4. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
  5. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.

Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.

 1. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag DBS de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
 2. Bij uitblijven van volledige betaling, mag DBS de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft DBS eveneens indien zij al voordat de wederpartij/de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij/consument te twijfelen.
 3. Ontvangen betalingen brengt DBS eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 4. De wederpartij mag de vorderingen van DBS niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op DBS heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 5. Het vorige lid geldt niet voor de consument.

 

Artikel 22:           Eigendomsvoorbehoud

 

 1. Alle krachtens de overeenkomst geleverde/te leveren zaken blijven eigendom van DBS totdat de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 2. Deze betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens een toerekenbare tekortkoming van de wederpartij, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. Bij de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken, wordt telkens de partij behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die bij het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij aanwezig zijn.
 4. De wederpartij mag de zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen, mits hij bij zijn afnemers ook een eigendomsvoorbehoud op deze zaken bedingt.
 5. Zolang op de zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze niet op enige wijze verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen.
 6. De wederpartij informeert DBS direct schriftelijk indien derden stellen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken.
 7. Zolang de wederpartij de zaken onder zich heeft, bewaart hij deze zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van DBS.
 8. De wederpartij zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd. Hij geeft DBS op haar eerste verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 9. Indien de wederpartij handelt in strijd met dit artikel of DBS een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, mogen DBS en haar werknemers het terrein van de wederpartij betreden en de zaken terugnemen. Dit tast het recht van DBS op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden niet aan.

 

Artikel 23:           Retentierecht

 

 1. DBS mag de teruggave van machines, apparatuur e.d. van de wederpartij, die zij voor onderhoud of reparatie onder zich heeft, opschorten indien en gedurende de periode dat de wederpartij:
 2. DBS is niet aansprakelijk voor eventuele schade - van welke aard dan ook - die voortvloeit uit het door haar uitgeoefende retentierecht.
 1. de kosten van (eerdere) werkzaamheden aan deze zaken niet (volledig) heeft voldaan;
 2. overige opeisbare vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met DBS niet (volledig) heeft voldaan.

 

Artikel 24:           Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 

 1. DBS mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
 2. De wederpartij informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
 1. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;
 2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn vermogen verliest.

 

Artikel 25:           Overmacht

 

 1. Bij overmacht van de wederpartij of DBS, mag laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht van DBS wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van DBS, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan haar zijde.
 3. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij DBS: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van DBS of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen of activiteiten van cybercriminelen waardoor de website niet (volledig) beschikbaar is, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen.
 4. Indien de overmachtssituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de wederpartij zijn verplichtingen jegens DBS tot aan dat moment nakomen.

 

Artikel 26:           Annulering, opschorting

 

 1. Dit artikel is niet van toepassing op ontbinding binnen de wettelijke bedenktijd zoals bedoeld in artikel 5.
 2. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, mag DBS van de wederpartij een gefixeerde schadevergoeding vragen voor alle gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van DBS en afhankelijk van de al verrichte leveringen en werkzaamheden bedraagt deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs.
 3. De wederpartij vrijwaart DBS voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.
 4. DBS mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de wederpartij betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van de wederpartij.
 5. Bij opschorting van de levering(en)/werkzaamheden op verzoek van de wederpartij, is de vergoeding voor alle verrichte leveringen en werkzaamheden per direct opeisbaar en mag DBS deze bij de wederpartij in rekening brengen. Dit geldt ook voor al gemaakte kosten of kosten voortvloeiend uit de opschorting.
 6. Kosten die voor DBS voortvloeien uit het hervatten van de levering(en)/werkzaamheden, zijn voor rekening van de wederpartij. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet kan worden hervat, mag DBS de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden.

 

Artikel 27:           Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 

 1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van DBS, maar DBS behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de wederpartij.
 4. Ongeacht de keuze van DBS, behoudt de consument altijd het recht het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter. De consument moet deze keuze binnen een maand na ontvangst van de dagvaarding kenbaar maken aan DBS.
 5. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, mag DBS ervoor kiezen het geschil voor te leggen aande bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

 

Datum: 18 februari 2020

 

Loading...